Per realitzar l’inventari dels estanys temporanis mediterranis a Catalunya s’han seguit diferents criteris utilitzats en altres estudis similars o en diferents convenis internacionals i directives europees (Alonso, 1998; Boix et al., 2004, 2016; Grillas 2004; Camacho et al., 2009; tractat RAMSAR; Directiva Hábitats (Directiva europea 92/43/CEE)). Concretament, els criteris que s’han utilitzat determinar els estanys que formen part de l’inventari són els següents:

  • La seva hidrologia depèn principalment de la meteorologia
  • Tenir un règim d’inundació pràcticament anual amb alternança de períodes inundats i secs de forma intermitent o estacional.
  • La durada de l’hidroperíode és suficientment llarg per poder-se establir una comunitat aquàtica específica. S’ha utilitzat com a criteri que la mitjana de temps dels seu hidroperíode sigui superior a un mes.
  • La durada del període de sequera sigui superior a un mes.
  • Tenir un contorn definit.
  • Situar-se en una zona de clima mediterrani: amb una pluviometria entre 275 i 900 l/m2 concentrada principalment a la primavera i a la tardor; i amb hiverns suaus. Per determinar aquestes condicions, es consideren com a estanys temporanis mediterranis aquells estanys temporanis situats a Catalunya a menys de 800 metres d’alçada.
  • Tenir una fondària inferior a 3 metres.
  • No estar en contacte amb altres masses d’aigua permanents.


Bibliografia

Alonso M., 1998. Las lagunas de la España peninsular. Limnetica 15:1–176

Boix D., S. Gascón, J. Gifre, R. Moreno-Amich, M. Martinoy, X. D. Quintana, J. Sala. 2004. Caracteritzacio, regionalització i elaboració d'eines d'establiment de l'estat ecológic de les zones humides de Catalunya. Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona., 89p.

Grillas P., Gauthier P., Yavercovski N., Perennou C. 2004. Mediterranean temporary pools. Issues relating to conservation, functioning and management, vol 1. Station biologique de la Tour du Valat.

Camacho, A., Borja, C., Valero-Garcés, B., Sahuquillo, M., Cirujano, S., Soria, J. M, Rico, E., De La Hera, A., Santamans, A. C., García De Domingo, A., Chicote, A. & Gosálvez, R.U.. 2009. 3170 Lagunas y charcas temporales mediterráneas (). En: VV.AAAA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 87 p. European Commision DG Environment. 2013. Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR28. 146p.

Boix D., Kneitel J., Robson B.J., Duchet C., Zúñiga L., Day J., Gascón S., Sala J., Quintana X.D., Blaustein L. 2016. Invertebrates of Freshwater Temporary Ponds in Mediterranean Climates. Batzer D., Boix D. (eds.), Invertebrates in Freshwater Wetlands. 141-189.

Secretaría de la Convención de Ramsar. 2016. Introducción a la Convención sobre los Humedales. Gland, Suiza. 118 p.